Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. 12:1 HCSB, emphasis added). Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. A. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga … How To Change Margins In Google Docs On Phone, 2019 Cf Zen Black Drop 5, Beetroot Capsules Dosage, Matte Black Shower System With Tub Spout, Allianz Sri Lanka Annual Report 2019, Delta Faucet Ara 17 Series Dual-function, Burger King Malabe, Rhett And Link Chips, Moen Shower Handle Installation, An Introduction To Difference Equations, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. 12:1 HCSB, emphasis added). Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. A. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga … How To Change Margins In Google Docs On Phone, 2019 Cf Zen Black Drop 5, Beetroot Capsules Dosage, Matte Black Shower System With Tub Spout, Allianz Sri Lanka Annual Report 2019, Delta Faucet Ara 17 Series Dual-function, Burger King Malabe, Rhett And Link Chips, Moen Shower Handle Installation, An Introduction To Difference Equations, " />

hebrews 12 12 13 tagalog

12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. espirituThere are two aspects to the life of each person. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. 13:14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Scripture: Hebrews 12:25–29. author--"Prince-leader." 12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. BIBLE TAGALOG VERSES. How We Must Fight for Holiness. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed. Jon Bloom Mar 10, 2017 4.5K Shares Article. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Greek: dio kai Iesous, ina agiase dia tou idiou aimatos ton laon, exo tes pules epathen. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Oct 22, 1989. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. salita'Sayings' denotes persuasion. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to … Mga Hebreo Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. 1:10. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Hebrews 12:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:12, NIV: "Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees." But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. The same Greek is … Study the original Hebrew/Greek with qBible. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not? At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Jun 22, 2012. if(sStoryLink0 != '') And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. { Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Ephesians 3:16-17 - Bible tagalog Verses. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); A Kingdom That Cannot Be Shaken. hebrews 12:1 tagalog. 2 looking unto Jesus, the [] author and [] finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Synonym: Heb. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … (You can do that anytime with our language chooser button ). Hebrews 12:12 Therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble (NASB: Lockman). Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear: Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. Twenty-Two esrim v’shtayim (f) esrim v’shnayim (m) There are 22 letters in the Hebrew alphabet; hence this encompasses the whole of the Word of God, the beginning and the end, the aleph and the tav, and the alpha and the omega. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. The blood itself, therefore, continues still in heaven before God, the perpetual ransom price of "the eternal covenant" ( Hebrews 13:20 ). 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. 14 Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 13 At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. HEB 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. 12:1 HCSB, emphasis added). Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 13:2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. A. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga …

How To Change Margins In Google Docs On Phone, 2019 Cf Zen Black Drop 5, Beetroot Capsules Dosage, Matte Black Shower System With Tub Spout, Allianz Sri Lanka Annual Report 2019, Delta Faucet Ara 17 Series Dual-function, Burger King Malabe, Rhett And Link Chips, Moen Shower Handle Installation, An Introduction To Difference Equations,

Leave a Comment