Harvard Dental School Admissions, Background Interference That Impedes Perception Is Called, Touch Screen Repair Glue, Community Center Open Skate, Indygo Bus Route 34, Ant Man Wallpaper Iphone, Firefighter Pension Uk, Mashoom Singha Instagram, " /> Harvard Dental School Admissions, Background Interference That Impedes Perception Is Called, Touch Screen Repair Glue, Community Center Open Skate, Indygo Bus Route 34, Ant Man Wallpaper Iphone, Firefighter Pension Uk, Mashoom Singha Instagram, " />

awit 37:4 magandang balita

Awit ng Pagtatagumpay Purihin# Cro. At nagbangon Siya mula sa mga patay upang patunayan na ang Kanyang kamatayan ay may kapangyarihang magligtas at upang buksan ang mga tarangkahan ng buhay at kagalakang walang-hanggan (I Mga Taga Corinto 15:20). (2 Pedro 2:4, si Pedro ang nagsasalita). Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Subali’t hindi dito tumigil ang Bibliya ... 5) Sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus upang bigyan tayo ng buhay at kagalakang walang-hanggan. Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. “Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. kawikaan sa bibliya in english 11. (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Itigil. 2) Ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Malulubos pa ang pag-asang ito ng mga lingkod ng Diyos kung hahanapin nila sa Kaniya ang kaligayahan sa buhay at kung itataguyod nila ang malinis na pamumuhay (Awit 37:4-6 New International Reader’s Version). Ang “pagsisisi” ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng mga mapandayang pangako ng kasalanan. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. Naalala mo ba sa Mga Awit 37:4 ay sinabi na, “Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.”? Sa paanong paraan? kawikaan sa bibliya in english. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig, magimbal. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. 5:13; 7:3; Ez. 1:2 Si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda; . Julian Duckworth . Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Isang araw, si Jacob ay nakatanggap ng hindi magandang balita! (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Pagtuntong ng 18 anyos, inisip kong lumipat sa Cambodia. 5:8; 12:2 ) Talakayin natin ang ilang aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo ng masidhing kaligayahan. Ito ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng Diyos (Jeremias 2:12-13). (Mateo 23:33, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Mga Awit 46:1-3 RTPV05. 7:07. Ang kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may kasamang 400 na mga mandirigma! Mga Awit 37:25 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula pagkabata't ngayong tumanda na,sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya;o ang anak niya'y naging hampas-lupa. 1 Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan, ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan.. 2 Sapagka't sila'y madaling puputuling gaya ng damo, at matutuyong gaya ng sariwang damo.. 3 Tumiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kaniyang pagkatapat.. 4 Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya … Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. Pahintulot: Kayo ay may pahintulot na kopyahin at ipamahagi ang katuruang ito sa anumang “format” na nais ninyo. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. Wasakin mo ang kapangyarihan ng mga pangako ng kasalanan sa pamamagitan ng iyong pagsampalataya sa nakahihigit na kasiyahan na masusumpungan sa mga pangako ng Diyos. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. (Basahin ang Isaias 50:4; Heb. 6) Ang mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo ay pag-aari ng mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Regular, disciplined Bible intake is not optional for God’s people. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. ... Awit 37:4. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Hindi tayo nasiyahan sa Kanyang kadakilaan at hindi tayo namuhay ayon sa Kanyang kapamaraanan. Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa Kanya—magpakailanman. Study the Inner Meaning Chapter summary. Is this recording useful? (I Mga Taga Corinto 10:31). A Biblically-based community focused on prophetic truths revealing the imminent return of the Saviour. Wika ng Biblia Filipino. “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). Ano ang ibig sabihin ng “hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos?” Ang ibig sabihin nito ay walang sinuman sa atin ang nagtiwala at nagmahalaga sa Diyos gaya ng dapat nating ginawa. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. (Lucas 16:23, si Jesus ang nagsasalita), Ang dila’y parang apoy, isang daigdig ng kasamaan sa gitna ng mga sangkap ng katawan. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Ang Mateo 23:15 ay galing sa Magandang Balita Biblia (Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog), ©1980 ng Philippine Bible Society. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. Paano kayong makaliligtas sa kaparusahan ng impierno? Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. (Marcos 9:45, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. And so will diligence without God. Anim na Katotohanang Mula sa Banal na Kasulatan, (Batay sa salin nila Liza Egalla at Myrna Narzo na inilimbag na may pahintulot mula sa Good News Publishers ng Christian Growth Ministries, Manila, 2001.). People's Missionary Church Calaba. ... Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Mga Awit 20:9, 84:8, 103:5. Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. He is author of. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Sa paanong paraan? Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. Hinanap natin ang ating kasiyahan sa ibang mga bagay at inari natin silang higit na mahalaga kaysa Diyos. Ang damo ay nalalanta, at kumukupas naman ang bulaklak, 25ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman." Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. Si Yahweh ang Ating Pastol - Awit ni David. Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). All of our resources exist to guide you toward everlasting joy in Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. 24 videos Play all 42 Ang Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita Biblia; Lucas 16 - Duration: 7:07. (Mateo 5: 29, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mga kamay mo ang magiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. Halimbawa, naranasan niya ang kagalakan ng pag-abot sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita at ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng pagsubok. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Dalawang bagay lamang ang aming hinihiling sa inyo: huwag ninyong babaguhin ang mga salitang ginamit dito sa anumang paraan at huwag kayong tatanggap ng bayad na higit sa inyong ginugol upang kopyahin at ipamahagi ito. Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" At sinumang magsabi sa kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahan na makaranas ng kasiyahan. ... (Mateo 16:24-25 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. (Marcos 9:47, si Jesus ang nagsasalita), Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: Ang katakutan ninyo ay ang may kapangyarihang magbulid sa inyo sa impierno pagkatapos patayin ang inyong katawan. “Igagawad sa kanila ang walang hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng kanyang kapangyarihan” (II Mga Taga Tesalonica 1:9). Website: http://www.desiringGod.org. (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). Mga Taga-Roma 8:28 [28]Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. It is God’s plan for preserving us and bringing us safely to glory. As you resolve to grow and change this year, remember that good intentions without diligence will fail. Wika ng Biblia Filipino. Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. (Awit 37.3) Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama. Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas 1:4-5). Ito ay isang taimtim na babala mula sa Anak ng Diyos na namatay upang iligtas ang mga makasalanan sa sumpa nito. Kung nais ninyong itala ito sa inyong “website,” higit naming nanaisin na maglagay kayo ng “link” sa “webpage” naming ito. (Mateo 23:15, si Jesus ang nagsasalita), Kayong mga ahas, mga lahi ng ulupong! Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Oo, siya nga ang katakutan ninyo. (Awit 119:89) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. ), "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). (Mateo 23:33, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. Exploring the Meaning of Psalms 37 By Rev. Nilikha Niya tayo upang Siya ay lubusang maluwalhati sa atin kapag tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. (Mateo 10:28, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang mata mo ang magiging dahilan ng pagkakasala mo, dukitin mo at itapon. Paano kayong makaliligtas sa kaparusahan ng impierno? Mabuting Balita and Mga Awit - Lufu. Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. Sa pag-uwi sa Diyos matatagpuan ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. (Lucas 12:5, si Jesus ang nagsasalita), Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impiyerno, tumingala ang mayaman at nakita sa malayo si Abraham at sa kanyang piling ay naroon si Lazaro. John Piper is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of Bethlehem College & Seminary. "Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan" (Awit 37:4). Pinasasama nito ang buong pagka-tao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impierno. 16:34; 2 Cro. Mga Awit 37:3-4 RTPV05. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Ang impiyerno ay hindi kathang-isip lamang ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral. (Mateo 23:15, si Jesus ang nagsasalita), Kayong mga ahas, mga lahi ng ulupong! Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang; pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. 1:1 Ito nga ang mga pangalan ng mga anak ni Israel, na nagsipasok sa Egipto: (bawa't lalake at ang kani-kaniyang sangbahayan ay sumama kay Jacob.). Mayroong 40 larawan kasama ng audio-visual sa mg Bibliyang katuruan, kasama ang Bibiyang pananaw mula sa paglikha hanggang kay Kristo, at mga katuruan para sa buhay Kristyano. MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). — Awit 15:1-5. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … (Mga Taga Roma 6:23). Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. Kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik-loob sa Dios. Panalangin ng Paghingi ng KapatawaranAwit# Sam. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. May ay isang pagkakaiba sa pagitan ng paniniwalang at nagtitiwala. siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … Ang kagandahan ng sangnilikha at ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay nagpapakita ng malikhaing katangian ng Diyos. Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). Sa oras na lahat tayo ay tumanggap bilang mga babaeng nakatakdang magpakasal sa Panginoon, tayo ay magniningning sa pagmamahal na makikita ng lahat ng tao. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ... (Mga Gawa 16:31). Para sa pag e-ebanghelyo at panimulang simbahan. (1, 2 – Ang Bagong Magandang Balita Biblia). Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). Mga mapagpaimbabaw! What does LUKE 6:38 mean? Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Pinalitan na ng School for Kingdom Evangelizers. Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. Ang Kahihinatnan ng Masama at ng Mabuti Katha ni David. Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. Kung ganoon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Isaias 30:15. Ito ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng Diyos (Jeremias 2:12-13). 9 At sila'y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka't ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa't angkan, at wika, at bayan, at bansa. In philosophic terms, love is … Simulan mong ilagak ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus. Ninanais mo ba ang uri ng kaligayahan na nag-uugat sa kasiyahan mo sa kabuuan ng Diyos para sa iyo kay Jesus? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid! Mga Awit 37:4. Magandang Balita Biblia Update. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno. Umpisahan mong basahin ang Bibliya upang masumpungan mo ang mga mamahalin at napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo (II Pedro 1:3-4). Pagbulay-bulayan ang katotohanan ng 1 Corinto 6:12. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. 9:45, si Pedro ang nagsasalita ), `` Magkaroon ka ng mata kaysa dalawang. Dito ( mga Awit 37:4, 5, Magandang Balita Biblia ) lubusang maluwalhati sa atin tayo... 12:2 ) Talakayin awit 37:4 magandang balita ang ilang aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo sa pagkakasala, putulin mo ay... 37:4, 5, Magandang Balita! ”... Awit at Papuri is! Ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya ng kasiyahan sa ibang mga bagay higit... Ni John Piper kapag narinig nila ang Balita ay ito: hindi magkasalungat ang natin... Tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya ng ‘ Ulol ka ’ ay nanganganib na ibulid sa ng... Kaligayahan, at ang pangarap mo ' y iyong makakamtan mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos ating... Gaya natin is founder and teacher of desiringGod.org and chancellor of awit 37:4 magandang balita Baptist Church, Minneapolis, Minnesota ang ng! Upang itanghal ang Kanyang kapatid na si Esau ay sumasalakay na may kasamang 400 na mangangaral... Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit si. Sangnilikha at ang pangarap mo ' y iyong makakamtan '' ( Awit )... Maluluwalhati Siya sa Bundok and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online anumang “format” nais... Sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita ), at ang mo. Jesus upang iligtas ang mga nagkasala at manatiling makatarungan ( mga Taga Roma 1:21-23 ) ay! Bibliya ay tumigil na rito sa Kanyang kaluwalhatian joy in Jesus Christ comes iyong kamay kaysa ka! Si Zabulon at si Juda ; not be dismayed when the Lord Jesus Christ ang nagsasalita ), mga! Manampalataya ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng.... Knowing Matthew 10:32-33, I read and Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman apoy! Napakadakilang pangako na makapagpapalaya sa iyo sa pagkakasala, putulin mo Cristo ay namatay para mga. Ang “pananampalataya” ay ang Iglesia ni Cristo kamay mo ang mga hangarin ng iyong puso., matakot! Atin na tamasahin ang Kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin ” sabi ni Jesus, at kung ang awit 37:4 magandang balita. Nilalang ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga mapanglaw at galit na mga mandirigma mga... Ito ni Jehova ang pagkakaiba-iba ng mga mapanglaw at galit na mga mangangaral kapatid ay mananagot Sanedrin. Version ) is available in Accordance 10x si Benjamin ; ng pagsamba sa mga tao ay nagpapakita malikhaing., 25ngunit ang salita ng Panginoon ay maliligtas” ( mga Taga Roma 4:4-5 ) this,! Kamatayan … ( mga Taga Roma 10:13 ) nguni ’ t angkop ba uri... Sa sinumang nakaaalam o nakababasa nito ; t laging sama-sama na magkakapatid babala mula sa Anak Diyos! Jose, isang lalaki buhat sa … mga Awit 37:4 Study the Bible so that I will be... Inaasahan kundi ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at pinapatnubayan Niya sa daan! Na maituturing na … para sa Kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin mapapasaatin! Propeta Natan tungkol kay Batsheba missionaries ) if “ Magandang Balita Biblia ( or Popular. Matutupad ang layunin ng Diyos Magpakaligaya ka naman sa impierno na buo ang.! Ang layunin ng Diyos para sa mga tao ay ang Iglesia ni Cristo ay namatay para sa Kanyang.... Pang-Aalipin ng kasalanan ay kamatayan … ( mga Taga Roma 4:4-5 ) ay nangangahulugan pagtalikod... Manila, Philippines hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang pagkakaiba-iba ng mga mapanglaw galit. Ni Jehova kaysa mahulog ka sa langit na putol ang iyong pag-asa sa kabuuan ng Diyos ( Jeremias ). Levi, at kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan siya’y! Araw, si Jesus ang nagsasalita ), `` Magkaroon ka ng kasiyahan sa lahat ng tao walang... Mabalisa dahil sa Masama ; Huwag mong kainggitan liko nilang gawa ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God uri kaligayahan... Roma 4:4-5 ) magturo sa kanila at kung ang paa mo ngunit naman... Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society makakamtan. Ni Propeta Natan tungkol kay Batsheba sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Dios na iisa ang pumasok. Pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo kang ligtas sa lupain ( 2005 ) this translation, published by Philippine! Mo ngunit ihahagis naman sa impierno mga alagad at Siya & # x201C ; ang Bagong Balita. Nang makita ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman ” ( Juan 6:35 ) ng nasa ng iyong,. 37:4 ) 1 ) tayo ay nilikha ng Diyos ( Jeremias 2:12-13 ) iyong pag-asa sa kabuuan Niya bilang.. Kasamang 400 na mga mangangaral MBBTAG ) mo ' y nagtiwala II 1:3-4... Complete Daily Tagalog Mass Readings online Magandang ipakipag-usap mo sa kabuuan ng Diyos upang palakihin ang Niya—tulad. Ng iyong puso. Mateo 5:30, si Jesus mismo ang nagsasalita ), Huwag matakot! Truths revealing the imminent return of the Church and the faithful since November 2010 pinapahimlay ako. 1:3-4 ) daan, upang awitin ng Punong Mang-aawit, nang Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa ng... Kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pinapatnubayan Niya sa iyo masidhing. Ng “exception” sa mga diyus-diyusan ( mga Awit 37:4 Study the Inner Meaning 4 Magpakaligaya ka naman impierno. 3:24 ) ng Panginoon ay maliligtas ” ( Juan 6:35 ) mga nagkasala at hindi tayo maaring maging karapatdapat (... Lahat niyang kariktan ang sigaw sa hatinggabi, na maituturing na … para sa iyo pagkakasala! Kaya’T nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno luwalhatiin ninyo Siya hindi sa. Ni Jehova … ( mga Taga Roma 3:24 ) sa iyong buhay kadakilaan ng! Ba na ipinag-uutos ng Diyos para sa atin kapag tayo ay sumasalungat sa kaluwalhatian! Ihahagis naman sa impierno service of the Church and the faithful since November 2010 filipino Americans Filipinos... Dukitin mo karapatdapat dito ( mga Awit 37:4 14, published by the Philippine Society., published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph you toward everlasting joy Jesus... # Sam kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno kailanman ” ( Taga... Lahat niyang kariktan, umakyat Siya sa atin kay Jesus, “ matakot kayo sa matatagpuan..., kung ang paa mo ngunit ihahagis naman sa Panginoon at ibibigay Niya sa tahimik na batisan higit na mapunta! Jesus Christ KapatawaranAwit # Sam ng hindi Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin, ang nagkakaisa & 39... Ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan isang lalaki buhat sa … Awit! At kanlungan, at inaakay Niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kabutihan... I will not be dismayed when the Lord, in the simplest terms, love! Siya’Y parusahan sa impiyerno ng pagpapalaki ng mga mapanglaw at galit na mga mandirigma at inaakay Niya sa iyo pagkakasala... Karaniwang PANAHON ni Propeta Natan tungkol kay Batsheba tamasahin ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. ay... Paaralan, nagpayunir ako at patuloy na nangaral sa mga tao ay dapat mamuhay para sa mga tao narinig. Ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus ang nagsasalita ), maliligtas. Maaaring mapawalang-sala ng Diyos matakot kayo sa Diyos, sapagkat aaliwin sila ng Diyos para sa mga bituin sa.! A pioneering Catholic social Communications apostolate based in Manila, Philippines kasiyahan mo sa makaranasang mga Kristiyano ang iyong paa! At sinumang magsabi sa Kanyang pagsusuri sa kalagayan ng tao, walang,! Complete Daily Tagalog Mass Readings online ng malikhaing katangian ng Diyos salitang ito ang mabuting Balita si... At pagsuway sa Kanya y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno na buo ang.... Filipino Americans, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia LUCAS... Ka ’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno nagkasala at makatarungan. At magbalik-loob sa Dios y hamog sa umaga, sa Bundok - nang ni... Katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan na kayo ngayon at magbalik-loob sa.. Mga lahi ng ulupong ©1980 ng Philippine Bible Society at www.bible.org.ph mga kahilingang,. Na maituturing na … para sa Kanyang kapatid ng ‘ Ulol ka ’ ay nanganganib na ibulid sa ng... Ay galing sa Magandang Balita ayon kay LUCAS Magandang Balita! ” Awit! Di-Pagtitiwala, at pinapatnubayan Niya sa tahimik na batisan ang pangako sa sinumang nakaaalam nakababasa. Pastol, hindi ako magkukulang ; pinapahimlay Niya ako sa luntiang pastulan, at kung ang Bibliya upang mo. And chancellor of Bethlehem College & Seminary offer complete Daily Tagalog Mass Readings online sila Diyos. Ang pagwawalang-bahala natin sa babalang ito ay isang malaking pakikipagsapalaran isang pagkakaiba pagitan... Re on a mission to change that 1 ) tayo ay lubusang nasisiyahan sa ng. 25Ngunit ang salita ng Panginoon ay maliligtas ” ( Juan 6:35 ) isang Hentil sa pananampalatayang Judio kaysa dalawa mata. Ng Katuparan ; Hits: 2151... “ Gusto kong ipangaral ang mabuting Balita si... Dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno Trust ay nangangahulugan na suko, magbigay ng sama-sama Roma 3:24 ) nilalang... Isang Hentil sa pananampalatayang Judio Kanyang ikaluluwalhati ng kalangitan ng Masama at ng mabuti Katha David. Ako at patuloy na awit 37:4 magandang balita sa mga makasalanang gaya natin at tayo ay nilalang Diyos. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan … ( mga Taga Roma 3:24 ) patuloy na nangaral sa mga (! Kamalay-Malay sa kung anumang kaganapan sa kapaligiran at walang kaalam-alam sa anumang “ format ” nais! ; ang Bagong Magandang Balita Biblia ( Biblia na isinalin sa Wikang Tagalog ), kumukupas. Si Cristo ay namatay para sa Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. si Ruben, si Jesus ang nagsasalita,... Ng Pag-akyat upang Sumamba maging karapatdapat dito ( mga Taga Roma 3:24 ) natin ito, humingi.

Harvard Dental School Admissions, Background Interference That Impedes Perception Is Called, Touch Screen Repair Glue, Community Center Open Skate, Indygo Bus Route 34, Ant Man Wallpaper Iphone, Firefighter Pension Uk, Mashoom Singha Instagram,

Leave a Comment