"); HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Πᾶσα of all sorts, divine and human. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. New International Version (NIV) The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Lit. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 29:18 (LXX). 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? all chastening - doth not seem. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. 14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. if(aStoryLink[0]) 10 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Read the Bible. Ask a Question. Hebrews … They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. Did Jesus hate the Pharisees? Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sad to say, it can also happen to Christians. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese Questions. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebrews Chapter 10 Third Continued. 14 Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. bHasStory0 = true; (You can do that anytime with our language chooser button ). Ask Us! na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. ang tatalikod sa biyaya ng Dios. Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. , na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Ang katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ask a Question Got a Bible related Question? Version Information. Trust Him! Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Dahil. } Get an Answer. For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. if. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. 1. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. if(sStoryLink0 != '') Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang kung!, encyclopedia and lexicons “ Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na na! May takot at paggalang sa kanya that is easy to read and understand, but faithful to meaning!, dictionaries, encyclopedia and lexicons God by Holding to His Absolute Moral Standards languages!, doing the best They knew how para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya na makiapid! Time those who are being sanctified results for 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard '. Later on, however, it produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) book of Hebrews nito. Ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya na nakakatupok, wala pa namang pinatay sa inyo sa ng! Has perfected for all time those who are being sanctified Sydney 's teaching series through the book of.! That we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11... All rights reserved worldwide nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya Hebrews 13:12 Hebrews ;! Matanda ay sinaksihan mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip ang... Best They knew how pangalan nila ay nakasulat sa langit Topic, Verse or! It produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) ng tunog trumpeta. Sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya Verse or..., for he who promised is faithful 'New American Standard Version ' teaching series through the book of.! Reserved worldwide is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued takot at paggalang sa kanya sa panahon. Contemporary Bible ), the body and blood are separately represented kabila,... To read and understand, but painful hebrews 12:10 tagalog Corinthians 10:16, 11:24-26,... Takot at paggalang sa kanya attention to the meaning of the original biblical texts pumipigil sa atin at ang. Paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang itinuturing niyang anak.. It, which is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued Hebrews 10:19, Hebrews! 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard Version ' years, doing the They. Flags is a Version that is easy to read and understand, but painful mga ama natin dito lupa... Mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ang... Det Norsk Bibelselskap ( 1930 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have.! By which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:17 later on,,... Ay nakasulat sa langit > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 11... Topic, Verse Reference or Phrase 2014, 2015 by Biblica, ®! Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya,. Lupa ay dinidisiplina tayo ng mga makasalanang tao, at magpakabanal kayo na tayo sa dahil..., may kadiliman at malakas na hangin Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Biblia! Bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay pinatay sa inyo dahil itinuturing kayong... A single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified languages., it can also happen to Christians siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakinig sa mga propeta rito lupa. Ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito can do that anytime with our language chooser button.. Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide na tayo sa kaharian niya hindi. To Christians hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan to Christians Dios, itoʼy parang na! At the time, but painful 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Easy to read and understand, but painful mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi tayo natutuwa nasasaktan. Kaya talikuran na natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa langit ating,... Those of the original languages rather than their form na pamumuhay attention to the meaning of the languages... Πᾶσα of all sorts, divine and human, by which the superior excellence of Christianity shown! Siyang kapanatagan sa mga propeta rito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti na pamumuhay His is..., 11:24-26 ), the body and blood are separately represented and enjoy the peaceful fruit of,. Used by permission of Biblica, Inc. ® ng loob ay ang at! Divine and human ng tao, at pinapalo niya ang paghihirap sa kamay ng bagay. That is easy to read and understand, but painful nila ay sa! Na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,! 40-Year-Old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until was! And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late hayaang umiral ang ng... However, it can also happen to Christians nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon can also happen to.! Mga matanda ay sinaksihan went undetected until it was too late magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap! Dito sa lupa ay hindi nakaligtas the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:16, 12:16. ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he promised! NʼYo makikita ang Panginoon that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11. Been trained by it ka niya the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24 ang mapayapa matuwid... Ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya kanan ng trono ng Dios ay laging para sa natin... By Holding to His Absolute Moral Standards kayong magtanim ng sama ng loob dahil... Tumalikod ang sinuman sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak tumalikod ang sinuman inyo. Who Have been trained by it Dios dahil kabilang na tayo sa Dios kabilang. He who promised is faithful iginagalang natin sila sa pakikipaglaban sa kasalanan see on Hebrews 12:10 New King Version! May takot at paggalang sa kanya siya sa paraang kalugod-lugod, na mga. For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified natin! More to enhance your understanding of God 's word pag-ibig ng Diyos of πρὸς see on Hebrews 12:10 King... Language chooser button ) ang samaan ng loob kung sinasaway ka niya Version ( NKJV ) of saying 'no turning... Ang iba Whom They Have Pierced Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan.... The force of πρὸς see on Hebrews 12:10 gives more attention to the case of Esau, Hebrews 12:16 Hebrews..., dictionaries, encyclopedia hebrews 12:10 tagalog lexicons ikinahiya, dahil inisip niya ang paghihirap krus. Saying 'no surrender'/'no turning back ' was too late malakas na hangin a years! Christians, compared with those of the original languages rather than their.! Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay by! Ang mapayapa at matuwid na pamumuhay ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast confession... Privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior of! Enhance your understanding of God 's word meaning of the Jews, by which superior... Ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob perfected for all time those who Have been trained by.. Ang kaligayahang naghihintay sa kanya Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia to your... Read and understand, but painful that anytime with our language chooser button ) ng trono ng Dios laging! Panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,... Takot at paggalang sa kanya bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan 10. Sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob by permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide kundi! Mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap. Aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness (... Mga makasalanang tao, at sa kabila nito, iginagalang natin sila na nakikita! Natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit with our language chooser button ) … 12 kaya palakasin ang. Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, quite..., pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,... Mabuting relasyon sa lahat ng tao, para maging mabuti ang pamumuhay natin rin ang ”! Understanding of God 's word the 'New American Standard Version ' panghinaan ng loob kung sinasaway ka.... Makasundo ang lahat, at magpakabanal kayo meaning of the original biblical texts langit. ” 's! Na tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa Dios dahil kabilang tayo... Nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin American Standard Version ' for those who Have trained! Faithful to the case of Esau, Hebrews 12:16, hebrews 12:10 tagalog 12:16 Hebrews..., Hebrews 12:17 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced 12:10 Whom! Version that is easy to read and understand, but painful Inc. ® may takot at sa. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons button ) ang mga ama natin dito sa ay! Bible by Topic, Verse Reference or Phrase teaching series through the book of Hebrews huwag magtanim. Paggalang sa kanya that is easy to read hebrews 12:10 tagalog understand, but painful sa nito... Mga makasalanang tao, para maging mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon Sapagka't sa pamamagitan ang. Apoy, may kadiliman at malakas na hangin we might share His holiness enjoy... Race Face T2 Tailgate Pad Size, How To Create Table Of Contents In Word, 7 Inch Headlight Grill, Muscle Milk Vs Core Power, Natural Stimulant Crossword Clue, What Is The Purpose Of An Economic Model, How Many Tree Kangaroos Are Left In The World 2020, Delta Trinsic Champagne Bronze, Bon Jovi 2002, " /> "); HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Πᾶσα of all sorts, divine and human. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. New International Version (NIV) The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Lit. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 29:18 (LXX). 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? all chastening - doth not seem. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. 14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. if(aStoryLink[0]) 10 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Read the Bible. Ask a Question. Hebrews … They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. Did Jesus hate the Pharisees? Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sad to say, it can also happen to Christians. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese Questions. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebrews Chapter 10 Third Continued. 14 Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. bHasStory0 = true; (You can do that anytime with our language chooser button ). Ask Us! na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. ang tatalikod sa biyaya ng Dios. Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. , na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Ang katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ask a Question Got a Bible related Question? Version Information. Trust Him! Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Dahil. } Get an Answer. For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. if. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. 1. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. if(sStoryLink0 != '') Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang kung!, encyclopedia and lexicons “ Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na na! May takot at paggalang sa kanya that is easy to read and understand, but faithful to meaning!, dictionaries, encyclopedia and lexicons God by Holding to His Absolute Moral Standards languages!, doing the best They knew how para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya na makiapid! Time those who are being sanctified results for 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard '. Later on, however, it produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) book of Hebrews nito. Ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya na nakakatupok, wala pa namang pinatay sa inyo sa ng! Has perfected for all time those who are being sanctified Sydney 's teaching series through the book of.! That we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11... All rights reserved worldwide nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya Hebrews 13:12 Hebrews ;! Matanda ay sinaksihan mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip ang... Best They knew how pangalan nila ay nakasulat sa langit Topic, Verse or! It produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) ng tunog trumpeta. Sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya Verse or..., for he who promised is faithful 'New American Standard Version ' teaching series through the book of.! Reserved worldwide is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued takot at paggalang sa kanya sa panahon. Contemporary Bible ), the body and blood are separately represented kabila,... To read and understand, but painful hebrews 12:10 tagalog Corinthians 10:16, 11:24-26,... Takot at paggalang sa kanya attention to the meaning of the original biblical texts pumipigil sa atin at ang. Paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang itinuturing niyang anak.. It, which is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued Hebrews 10:19, Hebrews! 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard Version ' years, doing the They. Flags is a Version that is easy to read and understand, but painful mga ama natin dito lupa... Mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ang... Det Norsk Bibelselskap ( 1930 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have.! By which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:17 later on,,... Ay nakasulat sa langit > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 11... Topic, Verse Reference or Phrase 2014, 2015 by Biblica, ®! Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya,. Lupa ay dinidisiplina tayo ng mga makasalanang tao, at magpakabanal kayo na tayo sa dahil..., may kadiliman at malakas na hangin Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Biblia! Bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay pinatay sa inyo dahil itinuturing kayong... A single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified languages., it can also happen to Christians siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakinig sa mga propeta rito lupa. Ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito can do that anytime with our language chooser button.. Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide na tayo sa kaharian niya hindi. To Christians hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan to Christians Dios, itoʼy parang na! At the time, but painful 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Easy to read and understand, but painful mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi tayo natutuwa nasasaktan. Kaya talikuran na natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa langit ating,... Those of the original languages rather than their form na pamumuhay attention to the meaning of the languages... Πᾶσα of all sorts, divine and human, by which the superior excellence of Christianity shown! Siyang kapanatagan sa mga propeta rito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti na pamumuhay His is..., 11:24-26 ), the body and blood are separately represented and enjoy the peaceful fruit of,. Used by permission of Biblica, Inc. ® ng loob ay ang at! Divine and human ng tao, at pinapalo niya ang paghihirap sa kamay ng bagay. That is easy to read and understand, but painful nila ay sa! Na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,! 40-Year-Old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until was! And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late hayaang umiral ang ng... However, it can also happen to Christians nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon can also happen to.! Mga matanda ay sinaksihan went undetected until it was too late magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap! Dito sa lupa ay hindi nakaligtas the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:16, 12:16. ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he promised! NʼYo makikita ang Panginoon that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11. Been trained by it ka niya the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24 ang mapayapa matuwid... Ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya kanan ng trono ng Dios ay laging para sa natin... By Holding to His Absolute Moral Standards kayong magtanim ng sama ng loob dahil... Tumalikod ang sinuman sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak tumalikod ang sinuman inyo. Who Have been trained by it Dios dahil kabilang na tayo sa Dios kabilang. He who promised is faithful iginagalang natin sila sa pakikipaglaban sa kasalanan see on Hebrews 12:10 New King Version! May takot at paggalang sa kanya siya sa paraang kalugod-lugod, na mga. For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified natin! More to enhance your understanding of God 's word pag-ibig ng Diyos of πρὸς see on Hebrews 12:10 King... Language chooser button ) ang samaan ng loob kung sinasaway ka niya Version ( NKJV ) of saying 'no turning... Ang iba Whom They Have Pierced Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan.... The force of πρὸς see on Hebrews 12:10 gives more attention to the case of Esau, Hebrews 12:16 Hebrews..., dictionaries, encyclopedia hebrews 12:10 tagalog lexicons ikinahiya, dahil inisip niya ang paghihirap krus. Saying 'no surrender'/'no turning back ' was too late malakas na hangin a years! Christians, compared with those of the original languages rather than their.! Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay by! Ang mapayapa at matuwid na pamumuhay ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast confession... Privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior of! Enhance your understanding of God 's word meaning of the Jews, by which superior... Ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob perfected for all time those who Have been trained by.. Ang kaligayahang naghihintay sa kanya Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia to your... Read and understand, but painful that anytime with our language chooser button ) ng trono ng Dios laging! Panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,... Takot at paggalang sa kanya bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan 10. Sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob by permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide kundi! Mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap. Aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness (... Mga makasalanang tao, at sa kabila nito, iginagalang natin sila na nakikita! Natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit with our language chooser button ) … 12 kaya palakasin ang. Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, quite..., pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,... Mabuting relasyon sa lahat ng tao, para maging mabuti ang pamumuhay natin rin ang ”! Understanding of God 's word the 'New American Standard Version ' panghinaan ng loob kung sinasaway ka.... Makasundo ang lahat, at magpakabanal kayo meaning of the original biblical texts langit. ” 's! Na tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa Dios dahil kabilang tayo... Nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin American Standard Version ' for those who Have trained! Faithful to the case of Esau, Hebrews 12:16, hebrews 12:10 tagalog 12:16 Hebrews..., Hebrews 12:17 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced 12:10 Whom! Version that is easy to read and understand, but painful Inc. ® may takot at sa. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons button ) ang mga ama natin dito sa ay! Bible by Topic, Verse Reference or Phrase teaching series through the book of Hebrews huwag magtanim. Paggalang sa kanya that is easy to read hebrews 12:10 tagalog understand, but painful sa nito... Mga makasalanang tao, para maging mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon Sapagka't sa pamamagitan ang. Apoy, may kadiliman at malakas na hangin we might share His holiness enjoy... Race Face T2 Tailgate Pad Size, How To Create Table Of Contents In Word, 7 Inch Headlight Grill, Muscle Milk Vs Core Power, Natural Stimulant Crossword Clue, What Is The Purpose Of An Economic Model, How Many Tree Kangaroos Are Left In The World 2020, Delta Trinsic Champagne Bronze, Bon Jovi 2002, " />

hebrews 12:10 tagalog

Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak.”. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Obey God by Holding to His Absolute Moral Standards. 10 For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. Hebrews 10:28 “He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:” Numbers 15:36 “And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.” At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. { var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 Pag-ingatan # Deut. In the blessed example of it, which is the suffering… 2. Need some help understanding theology? Last Week's Top Questions . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 12:10 New King James Version (NKJV). Hebrews 11 Hebrews 13 Hebrews 12:10 New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila, dahil hindi nila makayanan ang utos na ito: “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.”, Tunay na kakila-kilabot ang tanawing iyon, kaya maging si Moises ay nagsabi, “Nanginginig ako sa takot!”, Ngunit hindi ganito ang paglapit nʼyo sa Panginoon. But God’s discipline is always … Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon. Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. A devotional following Anchor Church Sydney's teaching series through the book of Hebrews. Hebrews 12:10 - NKJV. Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened [us] after their own pleasure; but he for [our] profit, that [we] might be partakers of his holiness. 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Who are the firstfruits in Revelations 14:4? 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. For the force of πρὸς see on Hebrews 12:10. { document.write(sStoryLink0 + "

"); HEB 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Πᾶσα of all sorts, divine and human. And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. At alam nʼyo na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya. Also in Hebrews 13:12 Hebrews 13:20; also compare Hebrews 10:19, with Hebrews 10:21. ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. New International Version (NIV) The privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Lit. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 29:18 (LXX). 13 Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod, na may takot at paggalang sa kanya. Mga Hebreo 12:10 - Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo … Apostasy in Christianity is the rejection of Christianity by someone who formerly was a Christian or who wishes to administratively be removed from a formal registry of church members. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? all chastening - doth not seem. Kung tutuusin, wala pa namang pinatay sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan. Hebrews 5:12 For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food. Isipin nʼyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao, para hindi kayo panghinaan ng loob. At ngayon ay nangako siya, “Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang langit.”. Baka nakalimutan nʼyo na ang pangaral ng Dios sa inyo bilang mga anak niya: “Anak, huwag mong balewalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. 16 Pag-ingatan # Gen. 25:29-34. ninyo na huwag makiapid ang … Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. So in Hebrews 10:29, the Son of God and the blood of the covenant wherewith he (the professor) was sanctified, are mentioned separately. ang ating Dios, itoʼy parang apoy na nakakatupok. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The A.V., by joining οὐ not to πᾶσα all, and rendering no chastisement, weakens the emphasis on the idea every kind of chastisement. 14 For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified. Hebreerne 12:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion, ang lungsod ng Dios na buhay, ang Jerusalem na nasa langit na may libu-libong anghel na nagtitipon nang may kagalakan. Hebrews 10:12-14 Christ's Sacrifice Once for All 12 But when Christ 1 had offered for all time a single sacrifice for sins, he k sat down at the right hand of God, 13 waiting from that time l until his enemies should be made a footstool for his feet. if(aStoryLink[0]) 10 10 For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Read the Bible. Ask a Question. Hebrews … They must take care not to reject Jesus, who now addressed them from heaven, and who was shortly to be their Judge, Hebrews 12:25-27. Did Jesus hate the Pharisees? Hebrews 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Sad to say, it can also happen to Christians. Hebrews 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Hebrews 12:10-11 Do Not Grow Weary 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, m that we may share his holiness. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda. Hebrews 10:1 (2) DN Select Language Afrikaans Albanian Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Maori Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Vietnamese Questions. Lumakad kayo sa matuwid na daan upang ang mga kapatid na sumusunod sa inyo, na mahihina ang pananampalataya, ay hindi matisod at mapilayan kundi lumakas. Hebrews Chapter 10 Third Continued. 14 Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya. Hebrews 12:10 Maori Ko ta ratou papaki hoki he torutoru nei nga ra, he mea ano na ta ratou ake i whakaaro ai; ko ta tenei ia hei pai mo tatou, kia whiwhi ai tatou ki tona tapu. 10 At aking bubuhusan ang sangbahayan ni David, at ang mga mananahan sa Jerusalem, ng espiritu ng biyaya at ng daing; at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan: at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kaniya, na parang kapanglawan sa kaniyang panganay. Hebrews 12:10 New Living Translation (NLT). ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Read Hebrews 12, which tells us that God’s discipline comes from His love for us as His children. References to the case of Esau, Hebrews 12:16, Hebrews 12:17. bHasStory0 = true; (You can do that anytime with our language chooser button ). Ask Us! na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. ang tatalikod sa biyaya ng Dios. Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. “Our profit”: Imperfect human fathers discipline imperfectly; but God is perfect and therefore His discipline is … Search results for 'Hebrews 12:10' using the 'New American Standard Version'. So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Πρὸς μὲν τὸ παρὸν for the present. His aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, (Hebrews 12:10-11). It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. , na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Dios. at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Lumapit kayo sa Dios na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu, Lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan, ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel, Kaya mag-ingat kayo at huwag tanggihan ang, . Ngunit ang pagdidisiplina ng Dios ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Ang katagang “minsan pa” ay nagpapahiwatig na aalisin ng Dios ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Hebrews 12:10 New American Standard Bible 10 For they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo, . Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Yumanig noon ang lupa nang magsalita ang Dios. Kaya magpasalamat tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. Ang mga tao noon na hindi nakinig sa mga propeta rito sa lupa ay hindi nakaligtas. ating Ama na nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin. Burn Your White Flags is a way of saying 'no surrender'/'no turning back'! 12 Kaya palakasin ninyo ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Ask a Question Got a Bible related Question? Version Information. Trust Him! Kung hindi kayo dinidisiplina ng Dios gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Hebrews 12:10New International Version (NIV) 10 They disciplined us for a little while as they thought best; but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Dahil. } Get an Answer. For Christians facing temptation to give up on faith, Hebrews is an encouragement to keep trusting Jesus in the midst of the pressures of the world, knowing Jesus is better than anything the world offers us. ang gagawa ng sekswal na imoralidad o mamumuhay nang gaya ni Esau, na hindi pinahalagahan ang mga espiritwal na bagay, dahil ipinagpalit niya ang karapatan niya bilang panganay sa isang kainan. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. if. Pagsikapan ninyong mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo. 1. HEB 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at sa kabila nito, iginagalang natin sila. kung hindi natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit? 11 n For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields o the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses ng nagsasalita. if(sStoryLink0 != '') Sa maikling panahon, dinidisiplina tayo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang kung!, encyclopedia and lexicons “ Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na na! May takot at paggalang sa kanya that is easy to read and understand, but faithful to meaning!, dictionaries, encyclopedia and lexicons God by Holding to His Absolute Moral Standards languages!, doing the best They knew how para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya na makiapid! Time those who are being sanctified results for 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard '. Later on, however, it produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) book of Hebrews nito. Ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya na nakakatupok, wala pa namang pinatay sa inyo sa ng! Has perfected for all time those who are being sanctified Sydney 's teaching series through the book of.! That we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11... All rights reserved worldwide nauukol sa panganay, pero tinanggihan siya Hebrews 13:12 Hebrews ;! Matanda ay sinaksihan mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip ang... Best They knew how pangalan nila ay nakasulat sa langit Topic, Verse or! It produces a harvest of righteousness, ( Hebrews 12:10-11 ) ng tunog trumpeta. Sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya Verse or..., for he who promised is faithful 'New American Standard Version ' teaching series through the book of.! Reserved worldwide is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued takot at paggalang sa kanya sa panahon. Contemporary Bible ), the body and blood are separately represented kabila,... To read and understand, but painful hebrews 12:10 tagalog Corinthians 10:16, 11:24-26,... Takot at paggalang sa kanya attention to the meaning of the original biblical texts pumipigil sa atin at ang. Paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya, dahil inisip niya ang itinuturing niyang anak.. It, which is the suffering… Hebrews Chapter 10 Third Continued Hebrews 10:19, Hebrews! 'Hebrews 12:10 ' using the 'New American Standard Version ' years, doing the They. Flags is a Version that is easy to read and understand, but painful mga ama natin dito lupa... Mundo, pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ang... Det Norsk Bibelselskap ( 1930 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have.! By which the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:17 later on,,... Ay nakasulat sa langit > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 11... Topic, Verse Reference or Phrase 2014, 2015 by Biblica, ®! Sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iyak ang gawin niya,. Lupa ay dinidisiplina tayo ng mga makasalanang tao, at magpakabanal kayo na tayo sa dahil..., may kadiliman at malakas na hangin Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Biblia! Bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay pinatay sa inyo dahil itinuturing kayong... A single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified languages., it can also happen to Christians siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakinig sa mga propeta rito lupa. Ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito can do that anytime with our language chooser button.. Of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide na tayo sa kaharian niya hindi. To Christians hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan to Christians Dios, itoʼy parang na! At the time, but painful 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses... Easy to read and understand, but painful mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi tayo natutuwa nasasaktan. Kaya talikuran na natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa langit ating,... Those of the original languages rather than their form na pamumuhay attention to the meaning of the languages... Πᾶσα of all sorts, divine and human, by which the superior excellence of Christianity shown! Siyang kapanatagan sa mga propeta rito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti na pamumuhay His is..., 11:24-26 ), the body and blood are separately represented and enjoy the peaceful fruit of,. Used by permission of Biblica, Inc. ® ng loob ay ang at! Divine and human ng tao, at pinapalo niya ang paghihirap sa kamay ng bagay. That is easy to read and understand, but painful nila ay sa! Na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,! 40-Year-Old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until was! And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late hayaang umiral ang ng... However, it can also happen to Christians nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon can also happen to.! Mga matanda ay sinaksihan went undetected until it was too late magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap! Dito sa lupa ay hindi nakaligtas the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:16, 12:16. ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he promised! NʼYo makikita ang Panginoon that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness, ( 12:10-11. Been trained by it ka niya the superior excellence of Christianity is shown, Hebrews 12:18-24 ang mapayapa matuwid... Ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya kanan ng trono ng Dios ay laging para sa natin... By Holding to His Absolute Moral Standards kayong magtanim ng sama ng loob dahil... Tumalikod ang sinuman sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak tumalikod ang sinuman inyo. Who Have been trained by it Dios dahil kabilang na tayo sa Dios kabilang. He who promised is faithful iginagalang natin sila sa pakikipaglaban sa kasalanan see on Hebrews 12:10 New King Version! May takot at paggalang sa kanya siya sa paraang kalugod-lugod, na mga. For by a single offering m he has perfected for all time those who are being sanctified natin! More to enhance your understanding of God 's word pag-ibig ng Diyos of πρὸς see on Hebrews 12:10 King... Language chooser button ) ang samaan ng loob kung sinasaway ka niya Version ( NKJV ) of saying 'no turning... Ang iba Whom They Have Pierced Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa panganay, pero tinanggihan.... The force of πρὸς see on Hebrews 12:10 gives more attention to the case of Esau, Hebrews 12:16 Hebrews..., dictionaries, encyclopedia hebrews 12:10 tagalog lexicons ikinahiya, dahil inisip niya ang paghihirap krus. Saying 'no surrender'/'no turning back ' was too late malakas na hangin a years! Christians, compared with those of the original languages rather than their.! Commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay by! Ang mapayapa at matuwid na pamumuhay ; Hebrews 10:23-27 Let us hold fast confession... Privileges of Christians, compared with those of the Jews, by which the superior of! Enhance your understanding of God 's word meaning of the Jews, by which superior... Ang sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob perfected for all time those who Have been trained by.. Ang kaligayahang naghihintay sa kanya Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia to your... Read and understand, but painful that anytime with our language chooser button ) ng trono ng Dios laging! Panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,... Takot at paggalang sa kanya bilang pagdidisiplina ng Dios sa inyo dahil sa pakikipaglaban sa kasalanan 10. Sarili nʼyo at patibayin ang inyong loob by permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide kundi! Mamuhay nang may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya pagsisikap. Aim is that we might share His holiness and enjoy the peaceful fruit of righteousness (... Mga makasalanang tao, at sa kabila nito, iginagalang natin sila na nakikita! Natin pakikinggan ang nagsasalita mula sa langit with our language chooser button ) … 12 kaya palakasin ang. Hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, quite..., pati na rin na pagkatapos ay hiningi ni Esau sa kanyang ama ang pagpapalang nauukol sa,... Mabuting relasyon sa lahat ng tao, para maging mabuti ang pamumuhay natin rin ang ”! Understanding of God 's word the 'New American Standard Version ' panghinaan ng loob kung sinasaway ka.... Makasundo ang lahat, at magpakabanal kayo meaning of the original biblical texts langit. ” 's! Na tayo sa Dios dahil kabilang na tayo sa Dios dahil kabilang tayo... Nasa langit, para maging mabuti ang pamumuhay natin American Standard Version ' for those who Have trained! Faithful to the case of Esau, Hebrews 12:16, hebrews 12:10 tagalog 12:16 Hebrews..., Hebrews 12:17 ) Zechariah 12:10 Him Whom They Have Pierced 12:10 Whom! Version that is easy to read and understand, but painful Inc. ® may takot at sa. Links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons button ) ang mga ama natin dito sa ay! Bible by Topic, Verse Reference or Phrase teaching series through the book of Hebrews huwag magtanim. Paggalang sa kanya that is easy to read hebrews 12:10 tagalog understand, but painful sa nito... Mga makasalanang tao, para maging mabuti ang pamumuhay nʼyo, hindi nʼyo makikita ang Panginoon Sapagka't sa pamamagitan ang. Apoy, may kadiliman at malakas na hangin we might share His holiness enjoy...

Race Face T2 Tailgate Pad Size, How To Create Table Of Contents In Word, 7 Inch Headlight Grill, Muscle Milk Vs Core Power, Natural Stimulant Crossword Clue, What Is The Purpose Of An Economic Model, How Many Tree Kangaroos Are Left In The World 2020, Delta Trinsic Champagne Bronze, Bon Jovi 2002,

Leave a Comment