"); KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Peace be with you! 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Test the Spirits 1 John 4. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. { 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. if(sStoryLink0 != '') 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 4 Test the Spirits. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Therefore they … This video is unavailable. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 4 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Multilingual Online Bible. 1 John 5 Overcoming the World. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. We’ll send you a new verse every day to download or share. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. if(aStoryLink[0]) 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. Commentary on this verse . 1 John 5. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. Retail: $39.99. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. This video is unavailable. 1 John 5:4 in all English translations. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tagalog Bible: 1 John. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 5 Sumapit nga siya sa isang … Watch Queue Queue Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). King James Version (KJV) Public Domain . bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. } John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Watch Queue Queue. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. How Old Is Goldie Hawn And Kurt Russell, Alan Bradley Tron, Obituaries Fairmont, Wv, Burton Snowboard Mittens, Barco Newton Ymca Class Schedule, Lovebox Festival 2019, Morningstar Advisor Workstation Pricing, Fremantle Dockers Bigfooty, " /> "); KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Peace be with you! 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Test the Spirits 1 John 4. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. { 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. if(sStoryLink0 != '') 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 4 Test the Spirits. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Therefore they … This video is unavailable. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 4 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Multilingual Online Bible. 1 John 5 Overcoming the World. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. We’ll send you a new verse every day to download or share. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. if(aStoryLink[0]) 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. Commentary on this verse . 1 John 5. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. Retail: $39.99. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. This video is unavailable. 1 John 5:4 in all English translations. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tagalog Bible: 1 John. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 5 Sumapit nga siya sa isang … Watch Queue Queue Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). King James Version (KJV) Public Domain . bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. } John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Watch Queue Queue. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. How Old Is Goldie Hawn And Kurt Russell, Alan Bradley Tron, Obituaries Fairmont, Wv, Burton Snowboard Mittens, Barco Newton Ymca Class Schedule, Lovebox Festival 2019, Morningstar Advisor Workstation Pricing, Fremantle Dockers Bigfooty, " />

1 john 5 4 tagalog

Read James 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Watch Queue Queue. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. (You can do that anytime with our language chooser button ). 7At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. Save: $12.00 (30%) Buy Now. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Footnotes. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. On Denying the Incarnation - Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 5 They are of the world. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome # 1:5 Or understood it. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 14At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 18Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 2 He was with God in the beginning. Bible Gateway Recommends. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. English-Tagalog Bible. 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalatayapananampalataya. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 1 John 4:18 God Is Love. { 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Our Price: $27.99. 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. -- This Bible is now Public Domain. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 Juan 5:14-15 RTPV05 Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Watch Queue Queue 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. document.write(sStoryLink0 + "

"); KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. Peace be with you! 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Test the Spirits 1 John 4. 1 John 5:4 4 For r everyone who ... Get beautiful Bible art delivered to your inbox. { 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 2 Und umgekehrt gilt: Dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 5 Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria, na … 1.Johannes 5 Hoffnung für Alle Ein Glaube, der Widerstände überwindet 1 Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. if(sStoryLink0 != '') 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 5. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Johannes 1 Lutherbibel 2017 Das Wort 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 4 Test the Spirits. 1.Johannes 5 Lutherbibel 2017 Die Kraft des Glaubens 1 Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren; und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Therefore they … This video is unavailable. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 1 . Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 4 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 4 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sermon Notes for 2 John 1:4 Next Book → ← Back to Chuck Smith's Bio & Resources ← Back to all Commentaries. Multilingual Online Bible. 1 John 5 Overcoming the World. John × Verse 4; John 1:4 Study the Inner Meaning ← John 1:3 Full Chapter John 1:5 → 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at naparoong muli sa Galilea. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. We’ll send you a new verse every day to download or share. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. if(aStoryLink[0]) 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. Commentary on this verse . 1 John 5. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 John 5:4 Lit everything that is.John uses the Greek neuter to underscore the fact that everyone who has been born again, regardless of gender or age, is victorious over the world. Retail: $39.99. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. This video is unavailable. 1 John 5:4 in all English translations. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Tagalog Bible: 1 John. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 Juan 5:4 - Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 4 In him was life, and that life was the light of all mankind. }, What the Bible Says about Being Born Again, Study the original Hebrew/Greek with qBible. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Sermon Notes for 1 John 5:2 ← Prior Section. 5 Sumapit nga siya sa isang … Watch Queue Queue Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). King James Version (KJV) Public Domain . bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. } John 4 Jesus and the Woman of Samaria. Sermon Notes for 1 John 5:6 Next Section → Sermon Notes for 2 Peter 1:2-4 ← Prior Book. Watch Queue Queue. 4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak.

How Old Is Goldie Hawn And Kurt Russell, Alan Bradley Tron, Obituaries Fairmont, Wv, Burton Snowboard Mittens, Barco Newton Ymca Class Schedule, Lovebox Festival 2019, Morningstar Advisor Workstation Pricing, Fremantle Dockers Bigfooty,

Leave a Comment