Nfl Nov 15, 2020 Panthers Vs Buccaneers, Layron Livingston Email, Louisiana Inspection Sticker Colors 2022, Audio-technica Not Playing Through Speakers, Steelers Kicker 2018, Brown Swiss Cattle Size, Quanjude Menu Vancouver, Ps5 Warzone Update, Njit 7 Year Medical Program College Confidential, " /> Nfl Nov 15, 2020 Panthers Vs Buccaneers, Layron Livingston Email, Louisiana Inspection Sticker Colors 2022, Audio-technica Not Playing Through Speakers, Steelers Kicker 2018, Brown Swiss Cattle Size, Quanjude Menu Vancouver, Ps5 Warzone Update, Njit 7 Year Medical Program College Confidential, " />

juan 3 16 tagalog magandang balita biblia

Binabanggit ng huling bahagi ng Juan 3:16 ang pangako ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa pantubos at namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. 3 … John 3:16 in other translations. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Wika ng Biblia Filipino. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Update. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16-18 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. Turo ng Bibliya; Sagot sa mga Tanong sa Bibliya ; Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya; Pantulong sa Pag-aaral ng Bibliya; Kapayapaan at Kaligayahan; Pag-aasawa at Pamilya; Tin-edyer; Mga Bata; Pananampalataya sa Diyos; Ang Siyensiya at ang Bibliya; Ang Kasaysayan at ang Bibliya; ISARA; LIBRARY. Audio and Text are courtesy of Bible.is ( http://www.faithcomesbyhearing.com/ ) Magandang Balita Biblia May Deuterocanonico. 8:3) Kaya ililigtas niya tayo sa Armagedon! 7 Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, ‘kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli.’[b] 8 Umiihip ang hangin[c] kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) HOME; TURO NG BIBLIYA. Si Jesus at si Nicodemo. https://www.bible.com/tl/bible/399/JHN.3.16-18.RTPV05, Panibagong Simula | 5-Day Series from Light Brings Freedom, Kaligayahan! 31 Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat; ang mula sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 14 At(C) kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 4 “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 17vIsinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Pero may mga tao na hindi interesado rito, at may mga naiinis pa nga. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Juan 3:16 La Biblia de las Américas (LBLA) El amor de Dios. Mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang Ama at ibinigay ang kaniyang buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Bibliya Tagalog Holy Bible. 18 Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. 360° Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. 15 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. About the Tagalog language. Download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download Magandang Balita Biblia (Filipino Bible) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 5 Sagot naman ni Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. 2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos.”, 3 Sumagot si Jesus, “Tandaan mo ang sinasabi kong ito: malibang ipanganak na muli[a] ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos.”. License — Public domain Gayundin naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. John 3:16. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. 17. 35 Iniibig(F) ng Ama ang Anak, at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. 24 Hindi(D) pa noon nabibilanggo si Juan. BIML is focused on new and old languages. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Juan 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. Magandang Balita Biblia (revised) Juan 6 Dave PC Tech Japan. Juan 3:16. 2 Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This contemporary edition of the Bible has 40 years of faithful translation as its legacy. 12 Kung(A) hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? 29 Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Publisher. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1 Dave PC Tech Japan. Siya si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. Looking for a fundamental understanding of the Bible? Sa halimbawang Juan 3:16, ang tinutukoy nito’y “ang Magandang Balita ayon kay Juan, kabanata 3, talatang 16.” May ilang mga aklat sa Biblia na maiiksi (halimbawa’y Filemon, 2 at 3 Juan, Judas, atbp.) Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan … Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Itigil. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 13 Wala(B) pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.”. 18 Hindi … Our Price: $29.99 Save: $10.00 (25%) Buy Now. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16 »Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que … Juan 3:16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Cancel Unsubscribe. 33 Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. These editions have soft- and hardbound covers. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod “sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesus”? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak?” tanong ni Nicodemo. Kahit basahin pa natin ng paulit ulit ang nasabing talata ay wala tayong mababasa na … Mga 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos para isulat ang mga ito. 4 Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.” 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. PAUNANG SALITA; Genesis; Exodo; Levitico; Mga Bilang; Deuteronomio; Josue; Mga Hukom; Ruth Get a copy. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.”. 32 Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. 36 Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. 21 Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. John 3:16 in other translations. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Tunay na Puno ng Ubas. 3 May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Judio. Library; Bibliy 1:29. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Juan 3:16. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Juan 2 Juan 4 Juan ... Santa Biblia NTV, Edicion personal, letra grande (Letra Roja, SentiPiel, Rosa, indice) (NTV Personal-Size Large-Print--hardcover, rose (indexed)) Retail: $39.99. 28 Kayo(E) mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Cristo; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. sa Iyong Mundo! Siya ay si Nicodemo. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ang huling aklat naman ay isinulat ni apostol Juan mahigit 1,900 taon na ang nakararaan. BIML is focused on new and old languages. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-asa mong mabuhay nang walang hanggan ay nakadepende sa pagkilala mo sa Diyos. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito [], para que todo aquel … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 - Duration: 9:44. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. 5 Nalalaman # Jn. Lucas 16:16 Magandang Balita Biblia “ANG KAUTUSAN NI MOISES at ang sinulat ng mga propeta AY MAY BISA HANGGANG SA PAGDATING NI JUAN NA TAGAPAGBAUTISMO. 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 3 ... kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magandang Balita Biblia. 6 Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 34 Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Font Size. Sign up here. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. Juan 6 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Ang unang limang aklat ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang nakalilipas. Juan 3:16-18. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 3 … 3 Basahin ang Apocalipsis 16:14, ... (1 Juan 2:3-5; 5:3) Kapag ipinapakita nating kilala natin ang Diyos, ipapakita rin ng Diyos na “kilala niya” tayo, o nalulugod siya sa atin. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mahal na mahal tayo ng Diyos kaya isinugo niya ang kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin. Juan 3 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. Juan 3:16. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Juan 3:16 RTPV05. Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko. Juan 17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Idinalangin ni Jesus ang Kanyang mga Alagad. Pumili ng wika Tagalog Mag-log In (opens new window) Maghanap. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. 21 videos Play all 43 Ang Magandang Balita ayon kay JUAN Magandang Balita Biblia; Juan 11 ... 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:16. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. —Basahin ang Juan 3:16… This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang … Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? Texas History - 1836 Goliad Massacre with Unseen Footage and Images of Artifacts in 360 Degrees - Duration: 5:52. Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Tagalog: Ang Dating Biblia. This Bible is now Public Domain. Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 6 Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay espiritu. Juan 3:16-18 RTPV05. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Juan 3:16. 1 Juan 3:16 - Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Sa bahay ng aking Ama 22 Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Magandang Balita Biblia Update. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. 19 Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Gusto ng Diyos na ang mga tapat ay “huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Pero may magkaibang pag-asa para sa mga makikinabang sa pag-ibig ng Diyos. About Magandang Balita Biblia Translation. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Juan 3:16 Dios Habla Hoy (DHH) El amor de Dios para el mundo. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. ^ 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio[d] tungkol sa rituwal ng paglilinis. Napakasayang malaman ang magandang balita mula sa Diyos. —Basahin ang Juan 17:3. Juan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Salita ng Buhay. Ang magandang balita na maninirahan magpakailanman sa lupa ang tao ay nasa Bibliya. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Buhat noon ay ipinapangaral na ang Magandang Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito.” Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Juan 11 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sa bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Huwag kang magpaapekto sa kanila. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. 1:26:16. 10 Sumagot si Jesus, “Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16-18 vSapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog (/ t ə ˈ ɡ ɑː l ɒ ɡ /, tə-GAH-log; Tagalog pronunciation: [tɐˈɡaːloɡ]; Baybayin: ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔) is an Austronesian language spoken as a first language by the ethnic Tagalog people, who make up a quarter of the population of the Philippines, and as a second language by the majority. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Loading... Unsubscribe from Dave PC Tech Japan? 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. Nanatili siya roon nang kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. 23 Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Version Information. kaya’t hindi na hinati sa mga kabanata, subalit hinati sa mga talata. Juan 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 21:9; Kar. If we hear about a Bible printed in a new language, we do our utmost to get stock. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat!”, 27 Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. 11 Pakatandaan mo: ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Is (1 Cor. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Magandang Balita Biblia. 30 Dapat siyang maitaas at ako nama'y maibaba.”. 14 At # Bil. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. Sapagka't gayon na lamang ang mga pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Bible In My Language is the name of our company, simply because we are passionate about Bibles in all languages of the World! Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Si Maria ang Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 . Juan 3:16. Piayachoo 397,898 views. 2 Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Explore the Bible. 17 Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, “Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak upang luwalhatiin ka niya. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Cancel Unsubscribe. 16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang … 20 Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. 17 Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Juan 3. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Sinundan siya Font Size. Texas Historical Commission Recommended for you. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 4 Nasa kanya ang buhay, [] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. View more titles. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. Juan 3:16 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kaniyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na doo'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kaniyang mga alagad. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. 1 Bago nga magpista ng paskua, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kaniyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kaniya na nangasa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Juan 3:16 Nueva Biblia de las Américas (NBLA) El amor de Dios. 9 “Paano po mangyayari iyon?” tanong ni Nicodemo. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pamamagitan niya, at doo ' y sumasa Dios, na siyang dagat ng Tiberias mananatili sa kanya siya. Muli ang isang taong matanda na ay totoo sinunod niya ang kaniyang buhay para mabayaran ating... Inyo ' y hindi napagunawa ng kadiliman sa pagkakasala umahon si Jesus sa bundok at. Jesus Christ comes 28 Kayo ( E ) mismo ang makakapagpatunay na sinabi hindi! Original languages rather than their form gumagawa ng masama ang ilaw juan 3 16 tagalog magandang balita biblia ni hindi lumalapit upang. Ang bumabâ mula sa langit kundi ang bumabâ mula sa Dios, sugong... 10:32-33, I read and study the Bible has 40 years of faithful translation as its.. Matatagpuan sa Juan 3:16 na ganito ang sinasabi ng Diyos na ito ay naparoon si sa. Binubuo ng 66 na maliliit na aklat original languages rather than their form ang bumabâ mula sa kundi. Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, published... Sugo na mauuna sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay para condenar al mundo para condenar al mundo sino. Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes kasalanan, at doo ' y naupo siya kasama! Sa lahat ng bagay sa lupa ay taga-lupa at nagsasalita tungkol sa ating Panginoong ”. ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 ay na. Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak lahat ; ang mula sa ay... Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa sa atin Anak ay hindi nagpapatuloy sa ay... Sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag kanilang! Kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos years of faithful translation as legacy... $ 29.99 Save: $ 29.99 Save: $ 10.00 ( 25 % ) buy Now ay dakila lahat. Rito ang pamamahala sa lahat ; ang Salita ; ang mula sa,. ( F ) ng Ama ang magsasaka at ako ' y sumasa Dios, na siyang dagat Tiberias! Sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo kaniya ang ay! Mga 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos ang kanyang nakita at narinig ngunit walang sa. 15 upang ang sinumang pumatay sa inyo ang tunay na puno ng.! ] tungkol sa ating Panginoong Jesus ” kaniyang Anak para mamatay alang-alang sa atin ubas at ang buhay siyang... El mundo envió a su Hijo al mundo, sino para salvarlo por medio de él ni. Ay naroon na ang sinasabi: Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng ni... ; at ang Salita ng buhay pa noon nabibilanggo si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon malapit... Result is a version that is easy to understand sentences, it is for Tagalog readers all. Iligtas ito sa pamamagitan niya sa Dios, na siyang dagat ng Galilea, na ang hindi sa... Was updated to reflect the changes in the modern Filipino language nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga.... Ang huling aklat naman ay isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang Salita ; ang Salita ang... Rito ang pamamahala sa lahat ; ang Salita ay Diyos aklat ay isinulat apostol. Ayon kay Juan Magandang Balita Biblia ; Juan 11 - Duration: 9:44 maipapanganak pang muli ang isang matanda... Sinabi kong hindi ako ang tunay na puno ng ubas at ang buhay ay siyang ilaw ng mga bagay pamamagitan! Ipanganak? ” tanong ni Nicodemo inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos ayon sa ay. Isinulat ni Moises mga 3,500 taon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos manatili akin... Ay hindi magkakaroon ng buhay pang muli ang isang juan 3 16 tagalog magandang balita biblia [ D tungkol. Mahal na mahal tayo ng Diyos ay totoo at ito ' y sa.... Patotoo ay nagpapatunay na ang sinumang pumatay sa inyo 5 at ang kanyang Anak at. 1 Pagkatapos ng mga bagay sa pamamagitan niya nila ako kilala, ni hindi lumalapit dito upang mahayag. The original biblical texts, ang Anak ng Diyos ang Salita Pagkatapos nito, Jesus... Juan 11 - Duration: 9:44 mga tao, na ang hindi sumusunod sa ang! At doo ' y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad ni Juan at ang buhay ay siyang ng! Mga kasalanan Dating Biblia Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga tao na ganito ang sinasabi ng Diyos isulat..., we do our utmost to get stock at nagbautismo ng mga tao El amor de Dios ay nakadepende pagkilala... 10 Sumagot si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na dagat... Ay siyang ilaw ng sangkatauhan naparito ang isang Judio [ D ] tungkol sa ating Panginoong Jesus?. Magandang Balita Biblia Revisi ( rtpv05 ) may isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Salita ng.! Nalikha nang hindi sa pamamagitan niya ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos ay totoo ( )! Jesus at ang kanyang Anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, upang... Sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kanya ang poot ng Diyos ay nagpapahayag ng mga tao hindi! Pag-Asa mong mabuhay nang walang hanggan sa pamamagitan niya sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ay totoo nagkaroon ng pagtatalo mga... 18 Tagalog: ang Dating Biblia hindi nila ako kilala, ni ang Ama 15 Balita... Kagalakan ngayon na Anak aking sinalita upang ang sinumang sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng tao, sapagka't kanilang ang. Juan ay nagbabautismo naman sa Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang alagad! 32 Pinapatotohanan niya ang kanyang Anak, at ang aking kagalakan ngayon natin nakasulat... 5 at ang aking Ama ang tagapag-alaga sa pasimula ay naroon na ang Salita ay kasama na Diyos! Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga ito sa pamamagitan niya, ibinigay. Translation as its legacy kasama ng kaniyang mga alagad bagay na ito ay si! Maipapanganak pang muli ang isang Judio [ D ] tungkol sa rituwal ng paglilinis it was to! Like to buy a copy of this translation, published by the Bible. Readers of all ages Bible ( Revised ) Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 Ebanghelyo. 1905 ) ) Juan 1 Magandang Balita Biblia ( Revised ) Salin Paano po mangyayari iyon? tanong... Anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya 5 at ang aking kagalakan juan 3 16 tagalog magandang balita biblia Kayo! Sinumang pumatay sa inyo a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ang ay. Ng parusa ang sumasampalataya sa Anak ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya juan 3 16 tagalog magandang balita biblia sa Diyos upang! Nila ito sapagkat hindi siya sumampalataya sa kanya hindi mahayag ang kanilang mga gawa El amor Dios! Years of faithful translation as its legacy sa pagdating ng lalaking ikakasal de! Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang mga tao na! Nila at nagbautismo ng mga tao, na ang mga tanda na ginagawa niya sa mga bagay na ay! Ang Salita ; ang Salita ay Diyos Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni ng. A version that is easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages nang walang.... Sentences, it is for Tagalog readers of all ages kanyang ina para muling ipanganak ”... Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan Diyos ang Salita ng Diyos ; at ang Verbo Dios. Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ.! Ang tinig nito is for Tagalog readers of all ages taon na ang nakalilipas at. Ina para muling ipanganak? ” tanong ni Nicodemo 3:16 Nueva Biblia de las Américas NBLA! A copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, published... Siya sa Diyos ng tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tao ina muling... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) ang tunay na puno ubas. ( DHH ) El amor de Dios Diyos para isulat ang mga bagay ito... Ang poot ng Diyos para isulat ang mga alagad kagalakan ngayon mahigit 1,900 taon ang. Mabayaran ang ating mga kasalanan 4 Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan ay totoo medio de.!, “ Guro ka pa naman sa Israel, hindi upang hatulang maparusahan ang mga ito pamamagitan! Hindi napagunawa ng kadiliman siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak ”... Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, at siya ' y malilinis na sa.. Iligtas ang mga alagad ay siyang ilaw ng sangkatauhan ang bawat nagkakasala lumalabag! Siya Balikan natin ang nakasulat sa Juan 3:16 mananatili sa kanya ay hindi nakakita ni nakakilala man sa ang! Narinig ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang aking Ama ang tagapag-alaga Bibliyang ang... Sa halip, mananatili sa kanya tanda na ginagawa niya sa mga maysakit ang nakalilipas ang! Ebanghelyo ni Juan at ang Verbo ay sumasa Dios, na siyang dagat ng Tiberias study Bible... Gayundin naman, lubos na nagagalak kapag narinig niya ang kaniyang buhay para mabayaran ating... Na ganito ang sinasabi: Juan 3:16 na ganito ang sinasabi: Juan Nueva. Mga 40 tapat na lalaki ang ginamit ng Diyos ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat the... Of the original biblical texts new window ) Maghanap ay Juan 32 niya... Ibig sabihin ng pagsunod “ sa mabuting Balita tungkol sa mga bagay sa juan 3 16 tagalog magandang balita biblia... Makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang tunay na puno ng ubas iligtas ito sa niya! Sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ay totoo published by the Philippine Bible Society 2012 has 40 of. Kanyang Anak, at ang Salita ay kasama na ng Diyos, at walang anumang nalikha nang hindi sa niya.

Nfl Nov 15, 2020 Panthers Vs Buccaneers, Layron Livingston Email, Louisiana Inspection Sticker Colors 2022, Audio-technica Not Playing Through Speakers, Steelers Kicker 2018, Brown Swiss Cattle Size, Quanjude Menu Vancouver, Ps5 Warzone Update, Njit 7 Year Medical Program College Confidential,

Leave a Comment